μεθίστημι


μεθίστημι
переменяю; удаляю

Ancient Greek-Russian simple. 2014.